OZNAMY

34. NEDEĽA V CO – KRISTA KRÁĽA - 20.11.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 21.11. do 27.11.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

21.11.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Obetovanie PPM, sp.,

DSO

UT

22.11.

 

 

 

16:15

F

 

sv. Cecília, sp.

večeradlo:17:00

ST

23.11.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Kliment I., ľ. sp.,

MSO

birmovanci

ŠT

24.11.

 

 

 

16:15

K

 

sv. Ondrej Dung - Lak a spol., mučeníkov, sp., birmovanci

PI

25.11.

 

09:15

K

 

 

18:45 F

sv. Katarína Alexandrijská,

ľ. sp., upratovanie: 10:00

SO

26.11.

 

 

 

 

18:45

K

Féria

rekolekcie: 10:00, krst: 13:00

požehnanie adventných vencov

NE

27.11.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

1. adventná nedeľa

požehnanie adventných vencov

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Dnešnú nedeľu 20.11. je nedeľa KRISTA KRÁĽA a 37. Svetový deň mládeže. Po svätých omšiach bude modlitba zasvätenia sa ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky.

Dnešnú nedeľu 20.11. je počas všetkých svätých omší zbierka na potreby farnosti - kostola, fary a pastoračného centra.

Dnešnú nedeľu Krista Kráľa 20.11. pozývame na ,,Kráľovské raňajky“ do pastoračného centra po svätých omšiach o 07:45 a 09:15.

Od pondelka 21.11. sa modlíme deviatnik k patrónovi našej košickej arcidiecézy sv. Ondrejovi.

Sviatosť zmierenia: PO, ST, PIA: 08:55 – 09:10, ST, PIA: 18:25 – 18:40, UT, ŠT: 15:55 – 16:10.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Úmysly svätých omší na mesiac JANUÁR 2023 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 21.11. do 25.11.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 21.11. o 18:45. Katechéza o 18:15.

V utorok po svätej omši o 17:00 bude v našej farnosti večeradlo s Pannou Máriou. Srdečne pozývame na spoločnú modlitbu.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 23.11. o 18:45.

Upratovanie kostola, fary a pastoračných priestorov bude vždy v piatok po svätej omši o 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Sobota 26.11.: Dóm sv. Alžbety – Ondrejské rekolekcie: svätá omša o 10:00.

Na budúcu nedeľu 27.11. sa začína adventné obdobie a nový cirkevný rok. Požehnanie adventných vencov bude pri všetkých svätých omšiach aj v sobotu.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude zbierka na charitu po všetkých svätých omšiach pri východe z kostola. PBZ

Pri východe z kostola - pod chórom bude od 26.11. možnosť zakúpenia: Trojkráľové nálepky - 2 druhy v cene 2,00 €/ks a 2,50 €/ks - na podporu misií a farnosti. Vianočné oblátky: 1,30 €/balenie. Med - rôzne druhy.

K finančnej podpore života farnosti môžete zvlášť v nedele a sviatky použiť aj POS terminál, ktorý sa nachádza pri hlavnom vstupe do kostola. PBZ

Katolícka tlač: KN: 1,00 €, SMN: 1,70 €. PBZ

V mesiaci október 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 83 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na november 2022:

Modlime sa za trpiace deti, najmä za deti bez domova, za siroty, za obete vojen, aby mali istotu, že sa im dostane vzdelania, a aby mohli zažiť rodinnú lásku.

Úmysel KBS na november 2022:

Aby mladí dokázali byť opravdivými Kristovými svedkami.

 

PASTIERSKY LIST

biskupov Slovenska mladým v rámci týždňa Cirkvi pre mládež

 

Drahí mladí, počas ostatných mesiacov sme často počúvali s vami výzvu Svätého Otca Františka, aby sme kráčali spolu. A chceme vám povedať: Je radosťou každého biskupa vidieť vás, mladých ľudí, ktorí si uvedomujete, že patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do nej požehnanie a nesiete nadšenie.

Hovoríme, že máte svoje miesto v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné a túžime, aby ste sa ho naplno ujali. Vidíme, že táto doba neprináša mladým ľuďom ľahké okolnosti a stojíte pred rozhodnutiami, výzvami a požiadavkami, ktoré si vyžadujú mnoho síl, aby ste obstáli. Uisťujeme vás o našej blízkosti a ešte viac o blízkosti Krista. Ježiš je s vami na každej z vašich životných ciest.

Ak má byť Kristus uprostred nás, potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby, ako kráčať spoločne v jednote. Slovom spoločne nemyslíme len vás a nás biskupov, ale aj medzi vami mladými navzájom, v spoločenstve s rodinami, staršími ľuďmi, aj tými ktorí sú zaznávaní. Buďme teda spolu staviteľmi mostov tak, ako vládzeme.

Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý v Posolstve mladým k 37. svetovému dňu mládeže napísal: „Milí mladí, je načase, aby sme sa opäť náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym stretnutiam; na cestu, kde opravdivo prijmeme tých, ktorí sú iní ako my, ako sa to udialo medzi mladučkou Máriou a oveľa staršou Alžbetou. Len tak prekonáme vzdialenosti – medzi generáciami, medzi

spoločenskými triedami, medzi etnickými skupinami a kategóriami všetkého druhu – ba prekonáme aj vojny. Mladí ľudia sú vždy nádejou na novú jednotu roztriešteného a rozdeleného ľudstva. Ale len ak majú pamäť, len ak počúvajú drámy a sny starých ľudí. Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. Preto je potrebné

spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z histórie, aby sme prekonali polarizáciu a extrémizmus tejto doby.

V tomto krásnom období vášho života choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže vykonať! Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.“

K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my.

Biskupi Slovenska