Oznamy

33. nedeľa v cezročnom období - 15.11.2020  

VEREJNÉ – 50 % kapacity – povinné sedenie na svätej omši. 

 

PO

16.11.

 

09:15 F

 

18:45 K

sv. Gertrúda, ľ. sp.

UT

17.11.

 

 

16:15 K

 

sv. Alžbeta, sp..

ST

18.11.

 

09:15 K

 

18:45 K

Výr. posv. baz. sv. Petra a Pavla

ŠT

19.11.

 

 

16:15 F

 

Féria

PI

20.11.

 

09:15 F

 

18:45 K

bl. Anna Kolesárová, ľ. sp.

SO

21.11.

 

09:15 K

 

18:45 F

Obetovanie Panny Márie, sp.

NE

22.11.

07:45 K

09:15 K

10:45 F

18:45 F

Kristus Kráľ, slávnosť, krst: 11:45

 

skratka: F: farár (P. Vojtek 0905 695 789) K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

 

Nové pravidlá od 16.11.2020. Informácie nájdete na našej webovej stránke – Aktuality.

  

Sviatosť zmierenia – utorok až piatok vždy 20 minút pred svätou omšou.

 

Krsty sú možné v interiéri kaplnky – 15 m2 / 1 osoba. V našej farnosti - 19 ľudí. 

 

Úmysly svätých omší na mesiac december 2020 (maximálne 2 úmysly na darcu) môžete hlásiť pánu farárovi od 09.11. do 20.11. po svätých omšiach, ktoré slávi (rozdelenie svätých omší v tabuľke) alebo ak týmto spôsobom nemôžete svoj úmysel môžete nahlásiť aj telefonicky - 0905 695 789. PBZ    

 

Odpustky pre duše zosnulých možno tohto roku získať celý november aj z domu.

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať

z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu

sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. Viac na našej web stránke - Aktuality alebo www. tkkbs.sk

 

Farská kancelária bude do odvolania zatvorená.

V prípade neodkladných udalostí (krst, pohreb, vážna choroba, iné) spokojne kontaktujte telefonicky pána farára - 0905 695 789 a pána kaplána - 0908 843 598.

 

Týždeň Cirkvi pre mladých 16.11. – 22.11.2020.

Birmovanci ponuku a informácie nájdete na našej webovej stránke sekcia – Podujatia.

 

Slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Venovať primeraný čas modlitbe - ruženec, čítanie Svätého Písma či iná pobožnosť, zvlášť sledovanie svätej omše online v televízii alebo v rozhlase.

 

Sväté omše: TV Lux, Rádio Lumen + Košíce a dekanát Košice – Stred

TelKE - vysiela prostredníctvom televíznej siete ANTIK - www.telke.sk - nedeľa: 10:30.                                               

Vysielanie RKF Sv. Rodiny Košice: www: svrodina.sk, služba YouTube – denne.

 

Prosba - farnosti ostali v čase pandémie bez príjmov, prosíme vás o pomoc.

Milodary pre farnosť môžete poukázať na účet: SK98 0200 0000 0005 9484 6512.  

V mesiaci október 2020 prispelo priamo na účet našej farnosti 79 darcov. PBZ

 

Katolícka tlač: KN: 0,70 €, SMN: 1,50 €, Rebrík: 1,90 €. PBZ

 

Pokračovanie vo farskej katechéze (birmovanci) a v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie bude po uvoľnení opatrení. Prosíme zvlášť rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa s nimi doma učili, spoločne modlili a sledovali či počúvali sväté omše a vhodné programy. PBZ

 

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

 

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020.

Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".

V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm," povedal arcibiskup Zvolenský. "Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia

a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi," uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska. Zároveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom,

čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo," dodal arcibiskup Zvolenský.

 

Modlitba za Slovensko: Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme

o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť

v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky

v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal

z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.